C : โปรแกรมโฮมสเตย์ นอนแพพักกลางทะเล 2 วัน 1 คืน

โปรแกรมโฮมสเตย์ 2 วัน 1 คืน นอนโฮมสเตย์แพพักกลางทะเล

*** โปรแกรมสำหรับ 20 ท่าน ***

โปรแกรม 2 วัน 1 คืน กิจกรรมทางน้ำ ดูปลากระชัง เล่นน้ำ พายเรือแคนนู ตกปลา ตกหมึก ปาร์ตี้ คาราโอเกะ

โปรแกรมวันแรก  :  บ้านแพ - โฮมสเตย์ แพพักกลางทะเล - เล่นน้ำ - ปาร์ตี้

11.30 น.     พบกัน ณ จุดนัดพบ ท่าเรือบ้านเพ ออกเดินทางโดยเรือ นำท่านเดินทางสู่ โฮมสเตย์ แพพักกลางน้ำ และชมทัศนียภาพโดยรอบ

12.00 น.     นำท่านเดินทางถึงแพที่พัก Check-in เข้าที่พักบนบนแพกลางน้ำ

                 ...อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย เดินเล่นชมบรรยากาศรอบแพ กิจกรรมทางน้ำ เล่นน้ำ โหนเชีอก พายเรือแคนนู ตกปลา ตกหมึก... (เตรียมอุปกรณ์มาเอง)

18.00 น.     รับประทานอาหารเย็น (1) บรรยากาศสบายๆ อาหารทะเล 7 อย่าง พร้อมผลไม้

                 ...ปาร์ตี้คาราโอเกะ ปิ้งย่าง อาหารทะเลสดๆ...

โปรแกรมวันที่สอง  :  แพพัก - เดินทางกลับ

07.30 น.     รับประทานอาหารเช้า (2) ข้าวต้มทะเล , ปาท่องโก๋ , ชา , กาแฟ , โอวัลติน

                 หลังอาหารให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย ดื่มด่ำกับบรรยากาศ ท้องฟ้าสวย น้ำทะเลใส เล่นน้ำ เก็บภาพที่ระลึก

                 ได้เวลาอันเหมาะสมนำท่านเดินทางกลับ

11.00 น.     แวะชื้อของฝากอาหารทะเลแห้ง ตลาดบ้านเพ .....ได้เวลาอันเหมาะสมกล่าวคำอำลา ส่งท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ..... พร้อมรอยยิ้มความประทับใจ

 

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ท่านละ  1,690.00  บาท  (เด็ก 2-7 ปี คิดค่าบริการครึ่งราคา อายุ 8 ปี ขึ้นได้ คิดราคาปกติ)

ค่าบริการนี้รวม

1.   ที่พัก 1 คืน

2.   อาหาร 2 มื้อ (ค่ำ , เช้า)

3.   เรือ รับ - ส่ง ระหว่างท่าเรือ - ที่พัก

4.   เครื่องดื่ม น้ำเปล่า น้ำแข็ง ฟรีตลอดทริป

บริการด้านอื่นๆ

1.   คาราโอเกะ คืนละ  5,500.00  บาท

2.   อาหารทะเลปิ้ง-ย่าง (กุ้งเผา , ปลาหมึกเผา , หอยแครง , หอยแมงภู่) ท่านละ  380.00 - 580.00  บาท

3.   มิกเซอร์ (โซดา , น้ำอัดลม , น้ำเปล่า , น้ำแข็ง 4 ชม.) ท่านละ  100.00  บาท

4.   Walk Rally พร้อมของรางวัล ท่านละ  120.00  บาท

5.   ประกันชีวิต อุบัติเหตุ ครั้งละไม่เกิน 100,000.00 บาท เสียชีวิต 200,000.00 บาท ท่านละ  60.00  บาท / ทริป

6.   บริการรถตู้ รับ-ส่ง กรุงเทพฯ - แหลมแม่พิมพ์ / บ้านแพ แบบ VIP 10-15 ที่นั่ง  7,500.00  บาท (ราคารวมคนขับ น้ำมัน และ ค่าทางพิเศษแล้ว)

7.   บริการรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น รับ-ส่ง กรุงเทพฯ - แหลมแม่พิมพ์ / บ้านแพ 50 ที่นั่ง  26,000.00  บาท (ราคารวมคนขับ น้ำมัน และ ค่าทางพิเศษแล้ว)

 

 

หมายเหตุ  :

-   อัตรานี้ยกเว้นช่วงเทศกาล และ วันหยุดต่อเนื่อง Long Weekend

-   สงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

    ติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่  :  097-246-8558